VASTSTELLING WOONVISIE 2017-2021 ‘VAN WENSEN NAAR WONEN’

De gemeente Haaren is een aantrekkelijke, leefbare en groene gemeente. Kwaliteiten waarop we trots zijn en die we willen behouden. Met de vaststelling en uitvoering van onze nieuwe Woonvisie ‘Van Wensen naar Wonen’ dragen we bij aan het behoud van die kwaliteiten.

Input van inwoners en andere belanghebbende partijen
In het najaar van 2016 zijn we aan de slag gegaan met een nieuwe woonvisie voor onze gemeente. Voor de voorbereiding van deze woonvisie spraken we met veel partijen die op de woningmarkt actief zijn. Over het concept van de woonvisie heeft u als inwoner, belanghebbende partijen en instanties uw mening kunnen geven. De resultaten hiervan zijn vertaald in de Woonvisie 2017-2021 ‘Van Wensen naar Wonen’. Deze Woonvisie is op 1 juni 2017 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat regelt deze woonvisie?
In de Woonvisie 2017-2021 ‘Van wensen naar wonen’ wordt niet geregeld hoeveel woningen we gaan bouwen in onze gemeente. Deze visie geeft wel de hoofdlijnen van het woonbeleid voor de gemeente Haaren in de komende jaren.

Het woonbeleid is vertaald in 4 pijlers:
 Pijler 1: Wonen voor iedereen
 Pijler 2: Betaalbaarheid en beschikbaarheid
 Pijler 3: Wonen en zorg
 Pijler 4: Verduurzaming woningvoorraad

In de Woonvisie is uitgewerkt op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de bovengenoemde pijlers. Deze Woonvisie vormt op het gebied van woningbouw de leidraad voor alle initiatieven van onze gemeente en van particuliere ontwikkelaars.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.haaren.nl/woonvisie. of klik HIER
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met ons. Wij zijn telefonisch bereikbaar op (0411) 62 72 82 of via e-mail [email protected]

Geef een reactie