VERENIGINGEN / EVENEMENTEN

Helvoirts Weekend
www.helvoirtsweekend.nl                         
 
Noten op de Noen
www.notenopdenoen.nl  
 
De Leyetocht
www.leyetocht.nl
 
Te Voet Te Veld
Tel. 06-20845051
 
Trucker Truck
www.truckertruckhelvoirt.nl
 
Outdoor Helvoirt
www.outdoorhelvoirt.nl  
 
Open Podium
www.openpodium.helvoirtsweekend.nl
 
Helvoirt Kookt
www.helvoirtkookt.nl
 
Freaky Events
www.freakytuesday.nl
 
Meer weten over Helvoirt: www.helvoirtstartpagina.nl
 
Bridgeclub Helvoirt
Schilderstraatje 6  Helvoirt
Tel. 0411-642200
[email protected]  www.bchelvoirt.nl
 
Shuttle
Tiny Assink, de Gijzel 16
Tel: 0411-641708
[email protected] 
 
Biljartvereniging D’n Boj
Zomereik 10  5268 HL Helvoirt
Tel. 0411-642854
 
Gymclub “Rek je strek je”
Torenstraat 37 5268 AS Helvoirt
Tel. 0411-641263
 
Gymvereniging Vrima
P.Vlemmincxstraat 4 5268 DE Helvoirt
Tel. 0411-642397
 
Leye Boules
Achterstraat 46 5268 EC Helvoirt
Tel. 0411-642190
 
Jeugdhuis d’n Inbreng
Van Beringenstr. 2b  5268 AM Helvoirt
Tel. 0411-643016
 
K.V.W. (KinderVakantieWerk)
Zomereik 6  5268HL Helvoirt
Tel. 0411-644907
[email protected]  www.kvwhelvoirt.nl
 
Judo en Jiu-Jitsu-Vereniging Yoshi
Helvoirtsestraat 5 5268BA  Helvoirt
Tel. 0900-1824 * (toestelcode : 7152)
 
Rijvereniging de Leijeruiters
Helvoirtsestraat 7a  5268BA Helvoirt
[email protected]  www.deleijeruiters.nl
 
Gilde St.Cathrien en Barbara
inl. G Hoogaars, Torenstraat 12 5268AT Helvoirt
0411-641486
 
H.T.V. (Helvoirtse Tennis Vereniging)
Burg. van Hövellpark – Sportpark
Sportlaan 1b  5268 HS Helvoirt
Tel. 0411-642597
www.htvhelvoirt.nl
 
Voetbalvereniging v.v.Helvoirt
Burg. van Hövellpark – Sportpark
Sportlaan 1a  5268 HS Helvoirt
Secr. Joseph Pennings Raamse Loop 7 5268 GG Helvoirt
secr. [email protected]
 
Volleybalclub Swinta
Sportzaal de Wiekelaar
Martinipad 1, 5268 AZ Helvoirt
Tel. 0411-642225
Secr. Eveline Thijssen
Tel. 0411-644693     
[email protected]  www.swinta.nl
 
Z.V.C. Zaalvoetbalvereniging Helvoirt         
Inl. H Pollaerts
Achterstraat 94 5268 EE  Helvoirt
Tel. 0411-643139
www.zvc-helvoirt.nl
 
Onder Mekare
Gildehof 7  5268 CS Helvoirt
Tel. 0411-643677
 
St.Jorisvendel
Vendelstraat 11 5268 CV Helvoirt
Tel. 0411-642842
 
Straotjesvolk
Kerkstraat 19 5268 AE Helvoirt
Tel. 0411-642176
 
De Klokkeluiers
Achterstraat 45  5268 EA Helvoirt
Tel. 0411-642442
 
De Keigekken
p.a. Piet van Haaren
Paul Vlemmincxstraat 14 5268 DE Helvoirt
Tel: 0411- 642534 Mob. 06-23355330
 
De Plekkers
Nieuwkuikseweg 20 5268 LG Helvoirt
Tel. 0411-641621
 
De Runtreeers
Achterstraat 49 5268 EB Helvoirt
Tel. 0411-642244 of 06-51617813
 
De Lallers
Schoorstraat 17 5268 CJ Helvoirt
Tel. 0411-644172
 
Kendercarnaval
Achterstraat 74 5268 ED Helvoirt  
Tel. 0411-643205      
 
Stichting Openbaar Carnaval S.O.C.
Antoon Coolenstraat 14, 5268 BN in Helvoirt
 
Oranjevereniging
St.Jorisstraat 26 5268 CP Helvoirt
Tel. 0411-642565
 
Stichting Ten toon aan de Leye
Schoorstraat 28 5268 CJ Helvoirt
Tel. 0411-643348
 
Meer weten over Helvoirt: www.helvoirtstartpagina.nl  
Helvoirts KamerKoor
A.vDuinkerkenstr 3 5268 CK Helvoirt
Tel. 0411-641721

Koor Open Kerk
Udenhoutseweg 28 5268 CE Helvoirt
Tel. 0411-641744

Ouderenkoor
Bloeymanstraat 128 5268 AA Helvoirt
Tel. 0411-641354

Seniorenorkest de Meierij
p/a A.W.Soullié, Raamse Loop 6
06-27 87 08 12
5268 GH www.seniorenorkestdemeierij.nl

Sint Nicolaaskoor
St.Jorisstraat 46 5268 CP Helvoirt
Tel. 0411-642197

Heemkunde kring De Kleine Meijerij
www.dekleinemeijerij.nl

L.N.M.H. Stichting Landschap Natuur en Milieu Haaren
Hoge Raam 5 5268 KK Helvoirt
Tel. 0411-621842
www.lnmh.nl

OVH Ondernemers Vereniging Haaren
Haaren – Helvoirt – Esch – Biezenmortel
Postbus 43 5268 ZG Helvoirt
[email protected] www.ovh.nu

ZLTO de Leye
Petra van Balkom
Tel. 013-5111923
[email protected] www.zltodeleye.nl

 

Geef een reactie